?

Log in

офіційно - 14 жовтня - Свято Зброї УПА [entries|archive|friends|userinfo]
14 жовтня - Свято Зброї УПА

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

офіційно [Oct. 11th, 2006|12:49 pm]
14 жовтня - Свято Зброї УПА

14oct

[polar_bird]
зустрічаємось о 10 біля монумента Курбасу (ріг Прорізної та Пушкінської).
linkReply

Comments:
[User Picture]From: markitka
2006-10-11 12:53 pm (UTC)
ок
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: henyk
2006-10-11 12:58 pm (UTC)
+1
(Reply) (Thread)