?

Log in

Виробниче об'єднання "Серп і яйця" - 14 жовтня - Свято Зброї УПА [entries|archive|friends|userinfo]
14 жовтня - Свято Зброї УПА

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Виробниче об'єднання "Серп і яйця" [Oct. 13th, 2006|05:22 pm]
14 жовтня - Свято Зброї УПА

14oct

[polar_bird]
отак виглядають клоуни, основне завдання яких - бути картинкою для телеканалів братньої ЕрЕф:
http://www.untp.org.ua/
linkReply